کشیدگی ردیف و محتوا

شرکت یوناسپ در سال 1400 با هدف ساخت قطعات تجهیزات صوت و تصویر تشکیل گردید.

این شرکت مفتخر است با بهره گیري از تجربیات ارزشمند و موفق چندین  دهه گذشته و همکاري با کمپانی هاي معتبر اروپایی و آســیایی و با دراختیار داشــتن پرســـنل با تجربه و مجرب و با رعایت استانداردهاي کیفی با شتابی بیشـتر از گذشته، جایگاه خود را در حوزه سینماي خانوادگی در کشـور ارتقا دهد. در همین راستا با هدف ارائه خدمات فروش و پس از فروش متناسب با نیاز مشــــتري اقدام به معرفی و ارائه محصولات ممتاز و باکیفیت نموده است.

مدیریت گروه صــنعتی یوناســپ زیربناي تمامی مراحل از جمله برنامه ریزي، بازاریابی و عرضــه مناسب تولیدات خود را با استفاده از ماشین آلات پیشرفته و آموزش پرسنل به صورت یک سیستم مدرن پایه ریزي نموده و موفق به دریافت گواهینامه هاي اســتاندارد THX در تولید ســـینماي خانگی گردیده است.